gửi báo cáo công việc hằng ngày Online

hướng dẫn gửi báo cáo công việc hằng ngày Online trên IZwork

Quản lý công việc

giao việc online quản lý nhân sự

- Các báo cáo được sắp xếp theo Dự án, Công việc và Người dùng
- Đánh giá chất lượng báo của từng nhân sự

danh gia bao cao

ảnh: thống kê báo cáo của nhân sự